Skip to main content

Algemene voorwaarden | Privacy

Privacy

Cookies, of vergelijkbare technieken
In Woordenland gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kan In Woordenland hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

mei 2024


Algemene voorwaarden

Artikel 1    Definities

In deze algemene dienstverleningsvoorwaarden wordt verstaan onder: AIW: Alice van Tekstbureau In Woordenland, kantoorhoudend aan de Schoolbaan 1 te Roelofarendsveen, handelend onder de naam Alice Bakker en “Opdrachtgever”: degene die aan AIW een opdracht verstrekt c.q. degene met wie AIW een overeenkomst sluit.

Artikel 2    Toepasselijkheid

2.1    Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/met AIW tot het verrichten van diensten en het leveren van zaken zijn uitsluitend van toepassing de onderhavige algemene voorwaarden van AIW, hierna te noemen: “de voorwaarden”.

2.2    Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, van welke aard dan ook en al dan niet vervat in door de opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze voorwaarden door AIW uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3    Vermelding van of verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings of andere (algemene) voorwaarden wordt door AIW niet aanvaard en doet deze inkoop/aanbestedings of andere (algemene) voorwaarden niet van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst.

Artikel 3    Offertes

Elke van AIW uitgegane offerte is vrijblijvend, zowel ten aanzien van de in de offerte genoemde prijs, levertijd of anderszins.

Artikel 4    Totstandkoming van de overeenkomst

Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door AIW, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door AIW, respectievelijk de dag waarop opdrachtgever per mail of telefonisch akkoord gaat met een offerte, respectievelijk de dag waarop AIW een door opdrachtgever bij haar geplaatste opdracht feitelijk uitvoerde.

Artikel 5    Wijzigingen

Wijzigingen in de overeenkomst, alsmede in deze algemene voorwaarden, zijn slechts van kracht indien zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen, behoudens het vermelde in artikel 6.

Artikel 6    Prijs

6.1    De door AIW opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2    Indien in de offerte een ‘vaste’ prijs is opgenomen, dan geldt deze als overeengekomen prijs, met inachtneming van het overige in deze voorwaarden bepaalde. Indien in de offerte geen ‘vaste’ prijs is opgenomen zal het door de opdrachtgever te betalen bedrag worden bepaald door een nacalculatie, gebaseerd op de bij AIW geldende uurtarieven.

6.3    Voor spoedopdrachten welke als zodanig door AIW aan de opdrachtgever zijn bevestigd, kan AIW een extra toeslag berekenen.

6.4    Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren verhoging ondergaan of een verhoging optreedt van rechten of belastingen of een kostprijsverhogende verandering van de wisselkoers optreedt, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is AIW gerechtigd de overeengekomen prijs dien overeenkomstig te verhogen.

6.5    Indien reeds een gedeelte der overeengekomen diensten is uitgevoerd, is het vermelde in artikel 6.4 onverkort van toepassing ten aanzien van de door AIW nog te verrichten diensten.

6.6    Meer- of minderwerk, dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt overeengekomen zal worden verrekend met de overeengekomen prijs.

Artikel 7    Beschrijvingen, modellen, hulpmiddelen en adviezen

In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende overeenkomst of een door AIW ondertekende opdrachtbevestiging.

Artikel 8    Uitvoering, levering en termijnen

8.1    Door AIW in haar offertes opgegeven termijnen, dan wel tussen partijen overeengekomen termijnen, gelden altijd bij benadering, tenzij AIW uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat sprake is van een fatale termijn of partijen deze fatale termijn uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeenkomen.

8.2    De termijn van uitvoering en levering begint te lopen vanaf de dag van schriftelijke orderbevestiging, doch niet eerder dan nadat AIW alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, documenten en dergelijke van de opdrachtgever heeft ontvangen, dan wel, indien een aanbetaling of vooruitbetaling is bedongen, niet eerder dan de dag waarop deze betaling door AIW is ontvangen.

8.3    Overschrijding van de termijn verplicht AIW niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

8.4    De termijn van uitvoering of levering is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige nakoming van de overeenkomst van door AIW ingeschakelde derden. Indien buiten de schuld van AIW vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden en/of door niet tijdige nakoming door voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, wordt de termijn voor zover nodig verlengd.

8.5    Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de termijn bepaalde, wordt de termijn van uitvoering en levering verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van AIW ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van haar te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

8.6    AIW is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deel-uitvoering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Bij deel-uitvoering geldt elke afzonderlijke deel-uitvoering als op zichzelf uitgevoerd en is AIW gerechtigd ter zake deze deel-uitvoering te factureren. Onder deeluitvoering dient tevens te worden verstaan de levering van een gedeelte van de bestelde zaken, voor zover van toepassing.

8.7    De verzending en wijze van aanlevering geschiedt op de wijze als bepaald door AIW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer een opdrachtgever een zending anders wenst te ontvangen zijn de daaraan verbonden (extra) kosten en risico’s voor zijn rekening.

Artikel 9    Betaling

9.1    Tenzij anders overeengekomen of op de factuur vermeld, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs binnen veertien dagen na factuurdatum. Onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde is AIW steeds gerechtigd van de opdrachtgever een aanbetaling te verlangen van 50% van de totale op de overeenkomst betrekking hebbende prijs. Alle verrichte opdrachten, dus gedane zaken door AIW, kunnen meteen gefactureerd worden.

9.2    AIW is steeds gerechtigd voor de nakoming van betalingsverplichtingen zekerheidsstelling te verlangen, alsmede de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zekerheidsstelling naar genoegen van AIW is voldaan.

9.3    Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening zijdens de opdrachtgever te geschieden op een door AIW aan te wijzen bankrekening of (ter keuze van AIW) ten kantore van AIW of een door AIW te bepalen andere plaats.

9.4    Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, is hij vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle kalendermaand wordt aangemerkt, alsmede alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief, doch met een minimum van €150,-.

9.5    Door AIW in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten, waaronder begrepen proceskosten alsmede overige kosten van juridische bijstand, ook voor zover deze kosten door de Rechter niet worden toegewezen, zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij AIW door de Rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

9.6    Bij een situatie als vermeld in artikel 12.3 worden alle vorderingen van AIW op opdrachtgever met onmiddellijke ingang opeisbaar.

9.7    Onder opdrachtgever wordt hier mede verstaan enige tot opdrachtgevers concern behorende moeder-, dochter-, en/of zustervennootschap en/of enige anderszins met opdrachtgever gelieerde onderneming, ongeacht de rechtsvorm daarvan.

9.8    Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10    Reclames

10.1    Reclames betreffende uitgevoerde werkzaamheden of geleverde zaken, dan wel betreffende (de hoogte van) gefactureerde bedragen dienen binnen 10 dagen na uitvoering of levering, doch uiterlijk 10 dagen na factuurdatum bij aan AIW gericht aangetekend schrijven te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aansprakelijkheid van AIW ter zake vervalt.

10.2    De opdrachtgever is verplicht alle door AIW geleverde zaken, waaronder mede te verstaan doch daartoe niet beperkt, opmaak-, druk- of andere proeven of concepten zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en eventuele geconstateerde gebreken zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval uiterlijk binnen 10 dagen na levering schriftelijk aan AIW te melden, bij gebreke waarvan het recht op reclame is vervallen. Kleine afwijkingen leveren geen grond op voor reclame.

10.3    AIW dient bij reclames steeds in de gelegenheid te worden gesteld reclames te controleren. Indien de opdrachtgever na hiertoe door AIW schriftelijk te zijn opgeroepen hiermee in gebreke blijft, wordt de reclame geacht te zijn vervallen.

10.4    Rechtsvorderingen betreffende gebreken dienen binnen een half jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter.

10.5    Indien een reclame door AIW geheel of gedeeltelijk terecht wordt bevonden is AIW, onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde en te harer keuze, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opnieuw uit te voeren, dan wel geleverde zaken geheel of gedeeltelijk te vervangen, dan wel de overeengekomen prijs evenredig te verminderen, dan wel een billijke schadevergoeding te bepalen, waarbij AIW steeds gerechtigd is vooraf terugzending in originele staat te eisen van geleverde zaken en van al hetgeen voor de uitvoering van de overeenkomst in het bezit van de opdrachtgever is gekomen.

Artikel 11    Aansprakelijkheid

11.1    Elke aansprakelijkheid van AIW, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens AIW, en onverminderd het voor het overige in deze voorwaarden bepaalde.

11.2    De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de door hem aangeleverde zaken.

Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is AIW niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de opdrachtgever aangeleverde zaken.

11.3    Indien de rechter mocht oordelen dat AIW geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaalde beperkt de aansprakelijkheid van AIW zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsassuradeuren van AIW een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.

11.1.1    Opdrachtgever is gehouden AIW te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van AIW in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten/onderaannemers).

11.1.2    Bij gebruik van foto’s in ontwerpvoorstellen zal AIW nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten verbonden aan publicatie. Tenzij de foto’s eigendom zijn van de klant door betalingen aan AIW of door zelfgenomen foto’s evt. via AIW.

Artikel 12    Overmacht, opschorting en ontbinding

12.1    Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van AIW onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – , die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van AIW of door deze ingeschakelde derden.

12.2    Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) is AIW gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder de verplichting van AIW tot enige schadevergoeding.

12.3    Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met AIW gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, danwel indien goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens AIW te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijk overdracht van de onderneming van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag ten laste van opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijk korte termijn is opgeheven, is AIW gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van AIW tot enige schadevergoeding en onverminderd de AIW verder toekomende rechten.

Artikel 13    Intellectuele eigendomsrechten

13.1    Alle intellectuele eigendomsrechten op de door AIW in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken, daaronder mede verstaan doch daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, foto’s, ontwerpen, schetsen, tekeningen, illustraties enz. berusten bij AIW, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

13.2    Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van AIW niet toegestaan om de geleverde zaken of diensten of enig gedeelte daarvan openbaar te maken of te verveelvoudigen, dan wel daarop aan anderen rechten te verlenen middels licentie of anderszins, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

13.3    De opdrachtgever staat jegens AIW in voor het ongestoorde gebruik door AIW van de geleverde of ter beschikking gestelde zaken, gegevens, ideeën, concepten en materialen. Opdrachtgever vrijwaart AIW zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden daarop, waaronder, doch niet uitsluitend, worden verstaan aanspraken op het gebied van het mededingingsrecht en het industriële en intellectuele eigendomsrecht. AIW is niet verplicht de voor de uitvoering van een overeenkomst door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken te bewaren.

13.4    Elke wijziging, aanvulling, verbetering of aanpassing van een door AIW geleverde zaak of dienst kan alleen met toestemming van AIW worden aangebracht. De intellectuele eigendomsrechten op wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en aanpassingen komen toe aan AIW, zonder dat AIW daarvoor enige vergoeding verschuldigd is, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien nodig verplicht de opdrachtgever zich om deze rechten na daartoe ontvangen verzoek van AIW aan haar over te dragen.

13.5    Indien een door AIW uitgebrachte offerte niet wordt gevolgd door een overeenkomst is de opdrachtgever verplicht de offerte met alle daartoe behorende zaken binnen acht dagen aan AIW te retourneren, bij gebreke waarvan AIW zich het recht voorbehoudt alle dienaangaande gemaakte kosten in rekening te brengen, dan wel volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14    Annulering

Indien een opdrachtgever een opdracht annuleert is hij verplicht de door AIW reeds gemaakte kosten te vergoeden, en is hij bij wijze van schadeloosstelling een bedrag verschuldigd van 15% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van AIW om volledige nakoming van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15    Eigendomsvoorbehoud

15.1    AIW behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.

15.2    Indien AIW in het kader van de overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever door opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat opdrachtgever ook deze vorderingen van AIW geheel heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen, die AIW tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens AIW.

15.3    Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van AIW te bewaren. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan AIW op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van opdrachtgever op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra AIW zulks wenst, door opdrachtgever aan AIW stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van AIW tegen opdrachtgever.

Artikel 16    Toepasselijk recht/bevoegde rechter

16.1    Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/met AIW is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2    Alle geschillen uit of naar aanleiding van door AIW verstrekte offertes en/of met AIW gesloten overeenkomsten zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslist door de rechter bevoegd in het dichtstbijzijnde arrondissement voor AIW.

16.3    Het vermelde in lid 2 strekt uitsluitend ten behoeve van AIW. AIW is derhalve te allen tijde gerechtigd zich te wenden tot de  die afgezien van het vermelde in lid 2 bevoegd is.

Oude Wetering, 2015